کتاب مثل چشمهای بابا

صفحه اصلی خرید کتاب بابا برایم یک گنجشک نقاشی می کند. نوک گنجشک به سینه اش چسبیده است و چشمهایش روی بالهایش هستند. دلم برای بابا می سوزد و گریه می کنم. بابا حتی نمی تواند یک گنجشک بکشد. او سالهاست که نمی بیند … . دیروز بابا مثل قناری قشنگم مریض شده بود و […]