طرح جابر(نمایشگاه دست سازه ها)

صفحه اصلی برپایی نمایشگاه دست سازه های پایه سوم نمایشگاه دستسازه های پایه سوم با استفاده از موتد دور ریختنی مطابق با درس 13 مطالعات اجتماعی(بازیافت) از اهداف مهم برپایی این نمایشگاه  1_آموزش فرهنگ صرفه جویی 2_شکوفایی خلاقیت و استعداد دانش آموزان 3_ایجاد روحیه حل مسئله و رفع مشکلات ساده زندگی 4_ارتقای توجه دانش آموزان […]