زنگ زبان انگلیسی در دبستان پسرانه میرداماد

صفحه اصلی آموزش زبان انگلیسی در دبستان پسرانه میرداماد فراگیران آموزش می بینند که چطور : خودشان را به زبان انگلیسی معرفی کنند شمارش صحیح اعداد،نوشتن و شناخت آنها رنگهای اصلی طرز صحیص تلفظحروف به همراه مثالهای معتبر آشنایی با دوخط و چهار خط به همراه روش صحیح نوشتن معرفی شهر و کشور محل زندگی […]